Vehari

Asif Saeed Manais
PP-238  
PML(N)  
Chaudhry Fiaz Ahmed Waraich
PP-232  
PPPP  
   
Malik Nosher Khan Anjam Lungerial
PP-235  
PPPP  
Telephone: 067-3355660
Muhammad Naeem Akhtar Khan Bhabha
PP-237  
PML(N)  
   
Sardar Khalid Saleem Bhatti
PP-233  
PPPP  
Telephone: 067-3355601
Sardar Muhammad Khan Khichi
PP-239  
PPPP  
   
Shaharyar Ali Khan
PP-234  
PPPP  
Tahir Iqbal Chaudhry
PP-236  
PML